Vedtægter

for Trædballe Grundejerforening 1937
En historie værd at værne om

Vedtægter For Trædballe Grundejerforening Revideret på generalforsamlingen 27. september 2017.

§1

FORMÅL: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i grundejerforeningens område. Ligeledes at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder.

§2

Som medlemmer kan optages ejer eller besidder af ejendom i grundejerforeningens område, som dækker: Vinkelvej, Vestbanevej, Vardevej fra Niels Bentzens Allé til bygrænsen, Trædballehusvej, Thyrasgade, Niels Pedersens Vej, Raakjærsvej, Vestkæret, Rubjergvej, Nymarksvej, Niels Bentzens Allé, Margrethevej, Kærvej, Holmevej, Engvej, Enggaardsvej, Danasvej, Dalvej og Borgvej.

§3

I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer ikke personligt for foreningens påtagne forpligtelser ud over det årlige kontingentbeløb. Påtager bestyrelsen sig forpligtelser, der ligger ud over den til enhver tid indeværende pengebeholdning, hæfter bestyrelsen personligt.

§4

Bestyrelsen for grundejerforeningen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende over for offentlige myndigheder såvel som private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden og kassereren eller af tre bestyrelsesmedlemmer i foreningen ved formandens forfald.

§5

BESTYRELSEN: Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Såfremt formanden forlader bestyrelsen, kan bestyrelsen vælge at konstituere et bestyrelsesmedlem som formand eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan vælge at indsupplere ny(e) suppleant(er). Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af tre bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

§6

REGNSKAB: Kassereren modtager grundejerforeningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren bogfører beholdnig fra pengekassen. Grundejerforeningens kassebeholdning skal henstå på en konto i bank eller sparekasse. P.t. benyttes Danske Bank. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000,-. Grundejerforeningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres af den valgte revisor, som kan foretage mindst en uanmeldt revision af regnskabet om året.

§7

GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i husstandsomdelt folder, der tillige indeholder dagsorden. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. beretning 3. regnskab 4. indkomne forslag 5. fastsættelse af kontingent 6. valg 7. eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før. Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Valgene er gældende for 2 år. Formanden, et bestyrelsesmedlem samt revisor vælges i lige år. Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt revisorsuppleant vælges i ulige år. Der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen. Ingen fuldmagt kan repræsentere mere end en stemme. Hvert medlem kan kun møde med en fuldmagt. Afstemning sker ved håndsoprækning og ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan ske, når ¼ af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel efter beslutning fra bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne af foreningen skriftligt over for formanden fremsætter begæring herom med motiveret dagsorden.

§8

OPLØSNING AF FORENINGEN: Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages af medlemmerne. Ved beslutning om foreningens opløsning kræves at mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst ¾ af de af medlemmerne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end ¾ af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages af ¾ af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes senest 5 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages med ¾ af de repræsenterede medlemmers stemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 27. september 2017.
Opdatering af §6 på generalforsamlingen 5. maj 2021.

Dato: _______________________

Formand: ____________________

Kasserer: ____________________

Dirigent: _____________________

da_DKDansk