Articles of association

for Trædballe Homeowners association 1937
A history worth remembering

Articles of Association for Trædballe Homeowners association revised at the general meeting on 27 September 2017.

§1

Purpose: The purpose of the Homeowners' association is to take care of the members' current and future common interest of any kind in the Homeowners' association's area.

§2

You can become a member if you own a property in the area of the Homeowners association: Vinkelvej, Vestbanevej, Vardevej fra Niels Bentzens Allé til bygrænsen, Trædballehusvej, Thyrasgade, Niels Pedersens Vej, Raakjærsvej, Vestkæret, Rubjergvej, Nymarksvej, Niels Bentzens Allé, Margrethevej, Kærvej, Holmevej, Engvej, Enggaardsvej, Danasvej, Dalvej og Borgvej.

§3

In relation to third parties, the association's members are not personally liable for the association's assumed obligations in addition to the annual membership fee amount. If the Board of Directors assumes obligations that are in addition to the current cash position, the Board of Directors is personally liable.

§4

The board of the landowners' association represents the association externally in all respects before public authorities as well as private individuals. The board of directors has the association's funds at its disposal in accordance with the articles of association and the decisions made at the general meeting. The association is subscribed in all matters by the chairman and treasurer or by three board members of the association in the absence of the chairman.

§5

The board: The board consists of 5 members: chairman, treasurer and 3 board members. In addition, 2 deputies, 1 auditor and 1 deputy auditor. If the chairman leaves the board of directors, the board of directors may choose to appoint a board member as chairman or convene an extraordinary general meeting. The Board of Directors may choose to supplement a new deputy (s). Deputies join the Board of Directors in the order in which they are elected. The board of directors holds a board meeting as often as the chairman deems necessary, or when at least two board members request it. The Board of Directors has a quorum in the presence of three Board members. At least four board meetings are held annually.

§6

Accounting: Kassereren modtager grundejerforeningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren bogfører beholdnig fra pengekassen. Grundejerforeningens kassebeholdning skal henstå på en konto i bank eller sparekasse. P.t. benyttes Danske Bank. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000,-. Grundejerforeningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres af den valgte revisor, som kan foretage mindst en uanmeldt revision af regnskabet om året.

§7

GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i husstandsomdelt folder, der tillige indeholder dagsorden. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. beretning 3. regnskab 4. indkomne forslag 5. fastsættelse af kontingent 6. valg 7. eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før. Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Valgene er gældende for 2 år. Formanden, et bestyrelsesmedlem samt revisor vælges i lige år. Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt revisorsuppleant vælges i ulige år. Der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen. Ingen fuldmagt kan repræsentere mere end en stemme. Hvert medlem kan kun møde med en fuldmagt. Afstemning sker ved håndsoprækning og ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan ske, når ¼ af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel efter beslutning fra bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne af foreningen skriftligt over for formanden fremsætter begæring herom med motiveret dagsorden.

§8

OPLØSNING AF FORENINGEN: Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages af medlemmerne. Ved beslutning om foreningens opløsning kræves at mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst ¾ af de af medlemmerne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end ¾ af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages af ¾ af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes senest 5 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages med ¾ af de repræsenterede medlemmers stemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 27. september 2017.
Opdatering af §6 på generalforsamlingen 5. maj 2021.

Dato: _______________________

Formand: ____________________

Kasserer: ____________________

Dirigent: _____________________

en_GBEnglish (UK)