Referater 2023

Referat fra generalforsamling i Trædballe Grundejerforening den 15. marts 2023

Deltagere

Til stede fra bestyrelsen: Kim, Karina og Birte.
Øvrige deltagere: 5.

Ad punkt 1: Valg af ordstyrer:

Karina blev valgt som ordstyrer.

Ad punkt 2: Beretning:

  • Affaldsindsamling. Grundejerforeningen deltager i den landsdækkende affaldsindsamling søndag den 26. marts. Vi mødes på grunden Dalvej 16 kl. 10:00
  • Grund ved Borgvej/Vardevej/Dalvej. Byggeriet er sat på pause p.t. pga økonomiske udfordringer.
  • Flytning af genbrugsstationen til Voervej 12, 7120 Vejle Øst. Der er allerede nu gang i nedbrydning af den tidligere genbrugsstation, hvor DGI Landsstævne skal afholdes sommeren 2025.
  • Sankt Hans: Grundejerforeningen afholder traditionen tro Sankt Hans i 2023. I år bliver det på Rubjergvej.
  • Tour de France kom forbi Trædballe på en dejlig sommerdag. Grundejerforeningen havde ansøgt Vejle Kommune om at holde en folkefest, så der var banner, is, gule t-shirts og en flot dekoreret Vardevej.
  • Ny Rosborg: De bedste oplysninger om området findes på Facebook i gruppen: Ny Rosborg. Der planlægges at bygge en bydel med cirka 5.000 indbyggere.
  • Rensning af brønd på Dalvej 16. Brønden på Dalvej 16 skal renses med jævne mellemrum for at undgå oversvømmelse hos omkringliggende huse. Bestyrelsen i Grundejerforeningen sørger for, at det sker.
  • Fartdæmpende tiltag på Vardevej. Der er ansøgt om fartdæmpende tiltag på Vardevej, hvilket kan være endnu mere relevant, når den nye vej til Uhrhøj bliver åbnet.
  • Ansøgning ved Tryg om hjertestarter. Der er ansøgt om hjertestarter. På Dalvej 18 bor en “hjerteløber”.

Ad punkt 3: Regnskab.

Kim fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

Ad punkt 4: Indkomne forslag

Træerne:
Der er indkommet et forslag om at fælde de høje træer på grunden. På Generalforsamlingen er der ingen modstand mod at fælde træerne. Der vil være en dialog med beboere omkring grunden, inden træerne fældes.

Selve grunden Dalvej 16
Hegnet ud til vejen skal klippes ned.

Der er forslag om at etablere en fodboldbane, i så fald grunden først planeres. Desuden forslag om at plante buske/bærbuske/”vild have” mm. Det skal være noget der er nemt at vedligeholde og som ser pænt ud.

Det vil være relevant at kontakte en anlægsgartner og få gode råd i forhold til grunden, eventuelt kan der spørges på FB, om der bor en anlægsgartner i Trædballe.

Huset (det tidligere vandværk):
Der opbevares forskelligt til udlån i huset (se hjemmesiden), men der er store problemer med fugt. Bestyrelsen vil igen kigge på, om der kan laves flere “huller” og dermed større gennemtræk i bygningen, end der allerede er på nuværende tidspunkt.

Ad pkt. 5: Kontingent

Kontingentet fastholdes på 200 kr. om året.

Der er en drøftelse af, hvordan vi får flere med i Grundejerforeningen. I 2022 var der 32 betalende medlemmer (af i alt cirka 350 husstande).

Der bor en del polakker i området, som muligvis ikke ved, hvad en Grundejerforening kan bruges til. De kan eventuelt kontaktes og orienteres.

Skal der uddeles flyere oftere end nu, hvor den kun uddeles en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen?

Ad pkt. 6: Valg af bestyrelse

Følgende er på valg:

Kim (kasserer): Genvalg.

Mette: Genvalg

Gertrud: Ønsker ikke genvalg – i stedet vælges Jan Friis Lindhardt, Vinkelvej 18.

Lene tilbyder at “give en hånd” med praktiske opgaver.

Ad pkt. 7: Eventuelt

Forslag om at vi reklamerer for lokale virksomheder (frisør, zoneterapeut mm. )

Parkering på vendepladsen drøftes. Der må max parkeres 24 timer. Der er nu ryddet op omkring flaskecontainerne, og der er sat en skraldespand op.

Byskilt med Trædballe (skal ansøges hos kommunen).

Hvordan kommunikerer vi med beboerne? Eventuelt sætte et opslagsskab op ved trappen til Svendsgade, hvor der også står en bænk og en skraldespand.

Må der holde campingvogne på grundene på Holmevej? Der opfordres til berørte beboere om at henvende sig til Grundejerforeningen, der så vil undersøge sagen.

Referent: Birte

Skriv et svar

da_DKDansk