Forsiden Om foreningen Nyheder Vedtægter Udlån af redskaber Billeder Referater Kontakt bestyrelsen Links

  Trædballe Grundejerforening
   

 

En historie, der er værd at værne om
 
 

 

Foreningens vedtægter:


FORMÅL:

 

§1

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesse af enhver art i grundejerforeningens område.

Ligeledes at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder.

 

§2

Som medlemmer kan optages ejer eller besidder af ejendom i grundejerforeningens område, som dækker Vinkelvej, Vestbanevej 1 - 109, Vardevej 139 – 196B, Trædballehusvej, Thyrasgade, Smedevej, Raakjærsvej, Rubjergvej, Nymarksvej, Niels Bentzens Allé, Margrethevej, Kærvej, Holmevej, Engvej, Enggaardsvej, Danasvej, Dalvej og Borgvej.

 

§3

Et medlem kan ekskluderes af grundejerforeningen efter indstilling fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

Eksklusion af et medlem sker efter afstemning på generalforsamlingen og skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen.

 

Et medlem kan slettes af grundejerforeningen på grund af kontingentrestance på et år, og kan først optages i foreningen igen, efter at have betalt det i foreningen tilgodehavende kontingent.

 

Sletningen af et medlem sker efter reglerne i §3, stk. 1.

 

§4

I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer ikke personligt for foreningens påtagne forpligtelser ud over det årlige kontingentbeløb.Påtager bestyrelsen sig forpligtelser, der ligger ud over den til enhver tid indeværende pengebeholdning, hæfter bestyrelsen personlig.

 

§5

Bestyrelsen for grundejerforeningen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende over for offentlige myndigheder såvel som private.

 

Bestyrelsen råde over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

Foreningen egnes i alle anliggender af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening ved formandens forfald.

 

 

 

BESTYRELSEN:

 

§6

Bestyrelsen består af fem medlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

 

Såfremt formanden forlader bestyrelsen, kan bestyrelsen vælge at konstituere næstformanden som formand eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt.

 

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af tre bestyrelsesmedlemmer.

 

Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

 

 

 

REGNSKAB:

 

§7

Kassereren modtager grundejerforeningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter.

 

Kassereren underskriver alle kvitteringer.

 

Kassereren fører en kassebog.

 

Grundejerforeningens kassebeholdning skal henstå på en konto i bank, sparekasse eller på giro.

 

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000,00.

 

Grundejerforeningens regnskabsår er fra 1/7 – 30/6

 

Regnskabet revideres af de valgte revisorer, som foretager mindst en uanmeldt revision om året af regnskabet.

 

 

 

GENERALFORSAMLING;

 

§8

Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

 

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i 3. kvartal.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i UgeAvisen / Vejleposten.

Dagsorden vil endvidere blive udsendt separat.

 

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1.Valg af dirigent

2.Beretning

3.Regnskab

4.Indkomne forslag

5.Fastsættelse af kontingent

6.Valg

7.Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før.

 

Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen.

 

Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

 

Valgene er gældende for to år.

 

Formanden, et bestyrelsesmedlem samt revisor vælges i lige år. Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt revisorsuppleant vælges i ulige år.

 

Der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen. Ingen fuldmagt kan repræsentere mere end en stemme.

Hvert medlem kan kun møde med en fuldmagt.

 

Afstemning sker ved håndsoprækning og ved almindeligt flertal.

 

Skriftlig afstemning kan ske, når ¼ af de tilstedeværende medlemmer kræver det.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel efter beslutning fra bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne af foreningen skriftligt overfor formanden fremsætter begæring herom med motiveret dagsorden.

 

 

 

OPLØSNING AF FORENINGEN;

 

§9

 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages af medlemmerne.

 

Ved beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst ¾ af de af medlemmerne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

 

Er mindre end ¾ af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages af ¾ af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.

 

Denne skal holdes senest 5 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages med ¾ af de repræsenterede medlemmers stemmer.

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, den 23. august 2005.

 

 
 
 
 
    © Trædballe Grundejerforening